Svenska Dendrobatidsällskapets stadgar

Stadgar uppdaterade vid årsmötet 2009

§1. Sällskapets namn

Sällskapets namn är Svenska Dendrobatidsällskapet.

§2. Sällskapets ändamål

Att underlätta effektivt avelssamarbete inom terrariehobbyn för att få lämpliga avelsgrupper och behålla arterna och deras lokaliteter rena.
Att sprida information och kunskap om dendrobatider inom och utanför föreningen.

§3. Medlemskap

Vanligt medlemskap
Medlem i sällskapet kan vara såväl fysisk som juridisk person.
Medlemsavgiften avser kalenderår.
Sällskapets styrelse kan vägra en medlemsansökan eller avsluta ett medlemskap om den finner att synnerliga skäl föreligger.

Hedersmedlemskap
Till hedersmedlem i SDS kan medlem nomineras som på ett extraordinärt sätt verkat för dendrobatidhobbyns utveckling, fortlevnad och utbredning.
Varje föreningsmedlem kan till styrelsen i god tid (minst 4 veckor före årsmöte) nominera person som anses uppfylla kriterierna.
Med nomineringen skall överskådlig redogörelse för nomineringsskäl bifogas.
Styrelsen beslutar om nominering skall bifallas eller ej.
Hedersmedlemskapet är livslångt och avgiftsbefriat och åtföljs av diplom, staty eller annat som styrelsen beslutar.

§4. Sällskapets beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är:
1, Årsmötet
2, Styrelsen

§5. Sällskapets möten

Medlemmarnas rätt att påverka sällskapets verksamhet utövas på sällskapets årsmöte.
Årsmöte hålls under första kvartalet.
Skriftlig kallelse till möten utsändes av styrelsen till samtliga medlemmar minst 2 veckor före sammankomst.
Extra möte kan sammankallas av styrelsen och därvid får endast i kallelsen upptagna ärenden behandlas.

§6. Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden avseende sällskapet förekomma.
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare.
Fastställande av dagordning
Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse för samma tid.
Fråga om balansräknings fastställande samt disposition av tillgängliga medel.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Val av styrelse. (se §7.)
Val av revisorer. (se §10.)
Val av valberedning. (se §11.)
Behandling av inkomna motioner.
Övriga frågor.

§7. Styrelse

Antalet styrelsemedlemmar förutom ordförande och kassör skall vara minst tre ledamöter, utan någon gräns på övre antal.
Styrelsens beslutsprocess är sådan att förslag måste äga majoritet för att gå igenom. Ordförande har inte utslagsröst, utan majoritet måste uppnås.
Styrelsen företräder sällskapet, bevakar dess intressen och behandlar dess angelägenheter samt beslutar för sällskapets vägnar i ärenden där ej annorlunda bestäms i dessa stadgar.
Styrelsen åläggs att:
Verkställa av årsmöte fattade beslut.
Handhava sällskapets ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper.
Fördela olika uppdrag samt utfärda instruktioner för dessa.
Till årsmöte avge en årsredovisning/verksamhetsberättelse.
Ordförande och kassör väljs på två år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs på ett år.

§8. Teckningsrätt

Ordförande och kassör tecknar firman var och en för sig.

§9. Räkenskapsår

Sällskapets räkenskapsår skall avslutas per den 31 december varje år.
Styrelsens årsredovisning skall senast inlämnas 2 veckor innan årsmöte till föreningens revisorer.

§10. Revisorer

Styrelsens förvaltning och sällskapets räkenskaper skall årligen granskas av en till två på årsmötet utsedda revisorer.
Revisorer väljs på ett år.
Revisorer skall på årsmöte avge berättelse över sin granskning.
Revisor får ej vara styrelsemedlem.

§11.Valberedning

I syfte att förbereda på möten förekommande val skall på årsmötet en valberedning utses, bestående av en till fyra personer varav en skall vara sammankallande.
Valberedningen väljes för ett år.
Valberedare får ej vara styrelsemedlem.

§12. Pilgiftaren/Pilgiftsbladet

Pilgiftaren är sällskapets medlemstidning.
Pilgiftsbladet är ett informationsblad vilket dels ger sällskapet informationer, dels ersätta Pilgiftaren under de perioder sällskapet saknar resurser att ge ut sin tidning.
Antal nummer per år bestäms av styrelsen.
Huvudredaktören skall publicera det styrelsen ålägger.

§13. Motioner

Medlem som önskar få ärende upptaget till behandling vid ordinarie årsmötet har att lämna motion härom till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.

§14. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar för sällskapet är ej giltigt med mindre än kvalificerad majoritet röstar för det vid ordinarie årsmöte.

§15. Sällskapets upplösande

Beslut om upplösande av sällskapet är ej giltigt med mindre än att beslutet fattas av två på varandra följande möten, därav minst ett ordinarie årsmöte.
Alla ej likvida medel skall auktioneras bort vid det möte där det slutgiltiga beslutet tas. Mötet kan besluta om donationer av exv. tidskrifterna, som ett led i att bevara all kunskap till eftervärlden.
Alla likvida medel skall sedan doneras till en eller flera av mötet beslutat lämpliga mottagare såsom projekt för bevarande/återställande av dendrobatidbiotoper regnskog eller annan verksamhet som antingen stöttar dendrobatidhobbyn eller dendrobatiders förutsättningar till en fortsatt existens.